Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là vấn đề cơ bản, cốt lõi và là mục tiêu mà Đảng và nhân dân ta kiên trì, kiên định phấn đấu từ năm 1930 đến nay. Nhờ nắm vững mục tiêu đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền về tay nhân dân lao động, làm nên những thắng lợi vĩ đại và huy hoàng trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên CNXH, thực hiện công cuộc đổi mới mang lại nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Tuy vậy trên các trang mạng phản động vẫn có những giọng điệu lạc lõng đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn. Để phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phủ nhận giá trị đích thực của Cách mạng nước ta, một tờ báo mạng đăng tải bài viết xuyên tạc rằng: “Sau 66 năm gọi là “độc lập”, người dân nước ta đến nay vẫn chưa có tự do, vẫn chưa có dân chủ, vẫn chưa có quyền công dân, vẫn như bơ vơ lạc lõng trên chính quê hương mình”; và cho rằng, nguyên nhân sâu xa là từ chế độ “chủ nghĩa xã hội Mác-xít”. Một tờ báo mạng khác thì nêu lên 10 luận điểm xuyên tạc trên những vấn đề rất cơ bản, mang tính chất nền tảng, gốc rễ của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hết sức độc hại và nguy hiểm cả về tư tưởng, lý luận và lịch sử, xuyên tạc một cách có hệ thống bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Chẳng cần phải phân tích nhiều cũng đã rõ tính chất phản động và phản khoa học của những quan điểm thù địch, sai trái đó. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn lịch sử cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thực sinh động làm cho nhân dân ta ngày càng vững tin hơn vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường mà cả dân tộc ta đang một lòng vững bước tiến về phía trước.

Cần khẳng định rằng, chúng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH là đi tiếp con đường cả dân tộc đã từng đi hơn tám thập kỷ qua; là nối tiếp hiện thực – thực tiễn CNXH đã có, đang có ở Việt Nam, chứ không phải là kiên định một “lý tưởng mơ hồ”. Con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn thể hiện đầy đủ khát vọng của mọi tầng lớp nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH là giải pháp tổng quát duy nhất đúng, tối ưu, nhanh nhất và hiệu quả nhất để xây dựng đất nước Việt Nam thực sự dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân ta thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc và làm chủ thực sự cuộc sống và đất nước mình.

Nhân dân ta được làm chủ vận mệnh của mình, được xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay là kết quả phấn đấu và hy sinh xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam đi theo ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Không có CNXH thì làm sao có được độc lập dân tộc thực sự và triệt để; làm sao nhân dân được hạnh phúc thực sự; vị thế đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế như hôm nay. Thế giới biết đến và đánh giá cao Việt Nam không chỉ vì nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường và chiến thắng các đế quốc to, mà còn vì cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Báo Nước Mỹ ngày nay, tờ báo có số phát hành lớn nhất ở Hoa Kỳ, đăng bài của Đa-vít Lin-chơ, đã từng viết: “Việt Nam giờ đây đang trên con đường trở thành quốc gia châu Á mới nhất chuyển từ đất nước nghèo nàn thời thuộc địa thành một quốc gia phồn thịnh. Không khí hoạt động nhộn nhịp tại các nhà máy, công xưởng và người đi lại như mắc cửi trên các đường phố phản ánh rõ một thực tế là người Việt Nam hướng tới những ngày tháng tốt đẹp ở phía trước”. Tại Luân Đôn, ngày 23 và 24-9-2008, trong báo cáo nhan đề “Các thị trường của tương lai”, Cơ quan Thương mại và Đầu tư của Chính phủ Anh (UKTI) nhận định, Việt Nam là thị trường có sức hấp dẫn nhất, đứng đầu trong mười nước có tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai. Theo mạng EMFIS (Đức) “Về trung hạn, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những nước được quan tâm nhất của các nhà đầu tư”. Báo cáo của Ban tổ chức Hội nghị Toàn cầu các quốc gia hòa bình tại Oa-sinh-tơn diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3-11-2009 nêu rõ: “Việt Nam đang đạt được ổn định trong nước thông qua công cuộc phát triển kinh tế được cả thế giới biết đến với tên gọi “Đổi mới”.

Có được những đánh giá nhận định khả quan về kinh tế Việt Nam là bởi con đường XHCN chúng ta đang đi là đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại và yêu cầu phát triển của dân tộc. Đó là bằng chứng sát thực nhất có được từ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó kiên trì, kiên định con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH luôn được Đảng ta, nhân dân ta nắm vững và giương cao mang ý nghĩa quyết định.

Sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta thật sự khó khăn, phức tạp và lâu dài, nhưng cũng có những thuận lợi cơ bản và thời cơ lớn. Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất Đảng ta rút ra từ thực tiễn lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng thời gian qua là, trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào cũng phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thế và lực của đất nước hiện nay, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ tận dụng được thuận lợi, tranh thủ được thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục nguy cơ, thực hiện thắng lợi những mục tiêu theo con đường đã chọn.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hưởng

qdnd.vn

Advertisements

About blognguoivietnam
Tâm tư, suy nghĩ của người Việt Nam

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: